สำนักงานบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมสัมมนา  
  KM Forum ครั้งที่ 3 ด้านการเรียนการสอน หัวข้อ "สอนให้ศิษย์ เก่ง ดี มีสุข"  
  โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ทุกท่านสละเวลามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอย่างดี  
  สำนักงานบริหารจัดการองค์ความรู้ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  
     
     
  โดยจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30-16.30 น.  
  ณ ห้อง 3513 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม  
   
   
     
  เริ่มต้นที่ รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ได้กล่าว  
  ให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
  ได้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ KM มาใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่ง  
  ในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน ให้มีคุณภาพมากขึ้น  
     
  โดยมีผู้นำเรื่องคือ รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร ภาควิชาศัลยศาสตร์  
  และ รศ.พญ.วรลักษณ์ สมบูรณ์พร ภาควิชาสูติศาสตร์ฯ  
  และคณาจารย์ทุกท่านที่สละเวลามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆ ด้านการเรียนการสอน  
  เริ่มต้นที่ รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร อดีตคณบดี ผอ.รพ. และรองอธิการบดี มข. เริ่มนิยาม เก่งดีมีสุขเป็นอย่างไร  
  ท่านเลือกสอน Interesting Case สำหรับนักศึกษาแพทย์ เพื่อให้แพทย์ที่จบออกไป เป็นไปตามคุณลักษณะ  
  ที่แพทยสภาต้องการ โดยสามารถไปทำงานในโรงพยาบาลชุมชนให้ได้ ความเก่งในนิยาม รศ.สุชาติคือ  
  ต้องเก่งแบบบูรณาการ คือ สร้างเสริม รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ ความดี คือ ทำตามกฎเกณฑ์ กติกา หรือ  
  กฎหมาย รวมถึง มีคุณธรรมจริยธรรม ท่านอาจารย์สุชาติจะยกตัวอย่างและเชื่อมโยงไปยังเรื่องราว  
  สุขภาวะที่ผู้ป่วยมารักษา เช่น การใส่หมวกกันกระแทกศรีษะ ความสุข คือ มีความสุขจากการทำงาน  
  โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม ท่านอาจารย์ได้ยกตัวอย่าง Interesting Case โรคที่พบบ่อย โดยเฉพาะ  
  โรคที่มาโรงพยาบาลชุมชน สามารถซักประวัติ ตรวจร่างกายโดยละเอียด และนำไปสู่ความเชื่อมโยงของ  
  ประวัติ โดยละเอียด และตรวจร่างกายโดยละเอียด สุดท้ายเชื่อมโยงกับพยาธิสภาพ รวมทั้งการแปรผล  
  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจทางรังสีวิทยา  
  ประเด็นสำคัญคือ การทำตัวอย่างให้ดู เช่น ลงไปเรียนรู้กับอาจารย์ภาคอื่น เช่น ภาครังสีวิทยา โดย  
  นักศึกษาแพทย์จะตามไปเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์หมอทุกครั้ง  
  ลดความเครียดระหว่างการเรียนการสอน เมื่อในห้องผ่าตัดอาจารย์ไม่สอนในลักษณะที่ทำให้นักเรียนเครียด  
  ลดความกดดันของนักศึกษา รวมถึงไม่พยายามทำหรือแสดงพฤติกรรมที่ทำให้ผู้ร่วมงานเครียดเช่นกัน  
  เพราะหากมีความเครียด การทำงานก็ไม่เป็นสุข จะได้เรียนอย่างมีความสุข อาจารย์มักจะให้กำลังใจ  
  ผู้ร่วมงานอยู่เสมอๆ จากการบอกเล่าของอาจารย์แพทย์ที่เข้าร่วมประชุม วิสัญญีแพทย์และพยาบาลที่ต้อง  
  ดมยาสลบให้ผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดอาจารย์สุชาติมักจะรอด้วยความใจเย็น รวมถึงการพูดให้กำลังใจผู้ร่วมงาน  
  ทำให้การทำงานเป็นสุข ร่วมกัน  
   
  อาจารย์ได้สรุปว่า..... การเป็นคนดี บางครั้งอาจจะบอกหรือสอนไม่ได้ชัดเจน แต่สามารถแสดงให้เห็น  
  เป็นตัวอย่างได้ ส่วนความเก่งต้องใช้การฝึกฝน ทำบ่อยๆ สะสมประสบการณ์ เกิดความชำนาญ ทำด้วย  
  ความตั้งใจ ชอบในงานที่ทำ รวมถึงให้กำลังใจ การลดความเครียดในการเรียน ช่วยทำให้นักศึกษา  
  มีความสุขในการเรียน ก็จะ เก่ง ดี และมีสุขได้  
     
     
   
     
  รศ.พญ.วรลักษณ์ สมบูรณ์พร ได้นำเสนอกลเม็ดเคล็ดลับการจัดทำ  
  PowerPoint Presentation ประกอบการสอนให้น่าสนใจ ซึ่งอาจารย์ได้  
  เปิดเผยเคล็ดลับต่างๆ ให้คณาจารย์ในที่ประชุมได้รับทราบ พร้อมทั้งอนุญาต  
  ให้สำนักงานบริหารจัดการองค์ความรู้เผยแพร่ในเว็บไซต์ได้ เพื่อให้คณาจารย์  
  ที่สนใจนำไปใช้ประกอบการสอน และอาจารย์บอกเทคนิคที่สำคัญของ  
  PowerPoint Presentation คือ ผู้สอนที่ดีที่สุด ไม่ใช่สื่อ แต่เป็นตัวผู้สอนเอง  
     
   
     
  และคณาจารย์ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ด้านการเรียนการสอน เล่าสู่กันฟัง  
  สองอาทิตย์แรกที่เด็กมารับคำปรึกษา อาจารย์จะสอนเด็กนักศึกษาให้รู้จักดูแลชีวิตตัวเองให้มีความสุข  
  อย่าเที่ยวแบกหนังสือหนักๆ ไปมา แล้วเอาแต่เรียนอย่างเดียว สอนให้เด็กวางแผนการเรียนรู้ และทำการบ้าน  
  ให้กับตัวเองมาก่อน ติดตามดูพัฒนาการอย่างบูรณาการ และก่อนสอบต้องไม่สร้างความเครียดให้กับตนเอง  
  พักผ่อน ออกกำลังกาย ไหว้พระ และครูต้องเป็น คุณเอื้อ ช่วยก่อนสอบ โดยการเตรียมตัวเด็กให้ดี ช่วยเหลือ  
  ให้ถูกทาง  
   
     
   
   
  ในที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ เมื่อจัดการเรียนการสอนไป  
  เกิดความสุขของนักศึกษา ติดลบ อาจารย์จะทำอย่างไร คณาจารย์ทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
  อาจารย์ประจำภาคอายุรศาสตร์ ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้ช่วยเหลือเมื่อนักศึกษาแพทย์  
  เรียนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ สอบตกบางรายวิชา และอาจจะเรียนไม่จบ อาจารย์ได้คุย  
  ได้ให้คำปรึกษากับนักศึกษาแล้ว พบว่า นักศึกษามีปัญหา ก็ได้บอกให้นักศึกษาทราบว่า...  
  คงต้องมาเริ่มต้นใหม่ ให้นักศึกษาคิดทบทวน ดูว่าที่ผ่านมามีปัญหาอะไรบ้าง  
  ยังอยากเป็นแพทย์หรือหรือเปล่า จะทำอย่างไร ที่จะสร้างเสริมความรู้ให้มีได้และดีขึ้นกว่าเดิม  
  ยังขาดทักษะอะไรบ้าง ที่ทำให้ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้  
  อาจารย์บางท่านได้แนะนำนักศึกษาว่า นักศึกษาจะต้องรู้จักควบคุมตัวเองให้ได้  
  พร้อมแนะนำให้ไปออกกำลังกาย และให้กลับมาพบอาจารย์อีกครั้งเพื่อตั้งเป้าหมายร่วมกัน  
  มอบหมายงานโดยให้นักศึกษาทำการบ้าน ดูว่า...อะไรที่ตนเองยังไม่รู้ ยังทำไม่ได้ ให้ไปค้นคว้า  
  เพิ่มเติมด้วยตนเอง แล้วนำมาเล่าให้อาจารย์ฟัง (การให้นักศึกษาได้พูดซ้ำ ช่วยทบทวน  
  เพิ่มพูนความทรงจำ และเมื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์จะได้เข้าใจมากขึ้น)  
  การเน้นให้ปฏิบัติจริง ลงมือจริง ทำด้วยตนเอง ตั้งเป้าให้สูงขึ้น รวมถึงพยายามเชื่อมโยง  
  ความรู้ที่ค้นหามา ฝึกตรวจร่างกายให้ดู ซักประวัติ ตรวจร่างกายแล้วได้อะไร (ฝึกให้คิด ทำเอง)  
  โดยมีอาจารย์ช่วยชี้แนะ ทำให้ลดความวิตกกังวล ลดความกลัวลงได้ จนสามารถ  
  ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น อาจารย์ควรพูดให้กำลังใจ สร้างกำลังใจ และเพิ่มพูนพลังใจ  
  ช่วยลดความวิตกกังวล  
   
  อาจารย์... หลายคนที่ ดุ แล้ว...สอน ที่ต้องดุ เพราะอยากให้นักศึกษาได้ดี  
  อาจารย์... หลายคนที่ ดุ แล้ว...ไม่สอน น่ากลัว เพราะ สร้างเกาะกำบัง เพิ่มระยะห่าง  
  ระหว่างอาจารย์และศิษย์  
   
  กิจกรรม Gift and Take  
  ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง ได้นำเสนอว่าภาควิชาวิสัญญี ได้จัดกิจกรรมที่สอน  
  ให้นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านได้รับรู้ รับทราบ และตระหนักถึงความเสียสละ  
  ของผู้ป่วย ผู้รับบริการที่มีต่อทางการแพทย์ ได้มอบหมายให้นักศึกษา คิด....คิดได้ ได้คิด  
  และจัดทำวิธีการที่จะตอบแทนต่อผู้ป่วย ต่อผู้รับบริการอย่างไร เช่น นักศึกษาได้ร่วมกัน  
  จัดทำการ์ดอวยพร มอบความสุขให้ผู้ป่วย หลังการผ่าตัด หลังการตรวจรักษา  
  ไปเยี่ยมเยือนผู้ป่วย การทำให้ผู้ป่วยภาคภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษา ฝึกให้  
  นักศึกษาได้เรียนรู้การทำสมาธิ การไปเข้าวัดตระหนักถึง การละเว้นความชั่ว ทำความดี  
  ทำจิตใจให้ผ่องใส  
     
  ที่ประชุมได้นำเสนอประสบการณ์และวิธีการที่ทำให้นักศึกษามีความสุขระหว่างเรียน  
  เช่น การช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยนรายวิชา เพื่อให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก  
  สอบตกวิชาหนึ่ง แต่ไม่มีการเปิดสอน อาจารย์ที่ปรึกษาได้ไปประสานงานกับอาจารย์  
  ผู้รับผิดชอบรายวิชา จนสามารถเปิดการเรียนการสอนให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้  
  (สร้างโอกาส โดยไม่ปล่อยโอกาส)  
   
  ประเด็นสุดท้ายของ Share and Learn คือเรื่องการแต่งกาย กริยามารยาท รวมทั้งวาจา  
  ที่นักศึกษาใช้สื่อสารกันด้วย ภาษาสมัย พ่อขุนรามคำแหง คณาจารย์ได้เริ่มประเด็นขึ้นมาถึงการแต่งกาย  
  ของนักศึกษาแพทย์ ตั้งแต่ เสื้อผ้าที่มักหลุดจากขอบกางเกงหรือกระโปรง รองเท้าที่ไม่สอดรับวิชาชีพ  
  ที่ต้องให้เกียรติสถานที่และผู้ป่วย และรวมถึงการทักทายระหว่างนักศึกษาและครูอาจารย์ที่น้อยลงไป  
  การใช้วาจาภาษาไทยเดิม ขณะที่ใส่เสื้อคลุม หรือ เสื้อ Gawn เดินอยู่ในสถานที่ราชการ โดยเฉพาะโรงพยาบาล  
  ยังหาข้อยุติไม่ได้ แต่คณาจารย์ทุกท่านยินดีทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้นักศึกษาดู  
  ..............  
        นักศึกษาไม่ไหว้ทักทายครูอาจารย์ อาจารย์เลยต้องไหว้ทักทายศิษย์ก่อน รศ.จิตเจริญกล่าวทิ้งท้าย  
  เรียกเสียงหัวเราะจากที่ประชุม ก่อนปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคณาจารย์ทุกท่าน  
   
     
  องค์ความรู้ดีๆ จาก รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร  
  องค์ความรู้ดีๆ จาก รศ.พญ.วรลักษณ์ สมบูรณ์พร  
     
   
  ชมบันทึกเทป KM Forum (คลิกที่รูป TV)  
     
     
     
  ขอเชิญบุคลากรและท่านผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
  KM Forum ครั้งต่อไป เพื่อสานต่อการพัฒนางานให้เกิดผลสำเร็จ   
      "เล่าเท่าที่มี CoP ศรีนครินทร์" วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2553  
      "สอนให้ศิษย์ เก่ง ดี มีสุข " วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2553  
      "เรื่องเล่าดีๆ ชีวีมีสุข สนุกกับการบริการ" วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553  
      "สายสนับสนุนหัวใจก้าวไกล สู่ LO" วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553  
      "KM สัญจร" วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2553  
  และ เวที Share and Leran ประจำปี 2553 วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2553