การให้สารละลายทางหลอดเลือดดำส่วนปลายในทารกและเด็กเล็ก
สมาชิก
        พยาบาลแผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรมและหน่วยงานอื่นๆ ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ซึ่งมีประสบการณ์
ในการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำส่วนปลาย ในทารกและเด้กเล็ก ได้แก่หอผู้ป่วย 2ค, 2ง, 3ง, 3ค, 3ฉ, 4ง,
NICU, CCU, OPD, AE ,แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม
 

นางสุกัลยา คุณกิตติ
พยาบาลหอผู้ป่วย 2ง แผนกการพยาบาลกุมารเวชกรรม งานบริการพยาบาล

 
แนะนำ CoP/ ความเป็นมา
        การให้ IVF ในทารกและเด็กเล็กเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติบ่อย เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ใช้เทคนิคเฉพาะค่อนข้างมาก
แต่ละหอผู้ป่วยมีการเปิดเส้น ดูแลการให้ IVF ในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกัน แต่ไม่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และนำความรู้ของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ พ.ศ. 2550 จึงได้จัดตั้ง CoP การให้สารละลายทางหลอดเลือด
ส่วนปลายในทารกและเด็กเล็กขึ้น
 
วัตถุประสงค์
        1. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
        2. พัฒนากระบวนการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำส่วนปลายในทารกและเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ
        3. พัฒนา CoP ให้มีศักยภาพในการพัฒนางาน
 
กระบวนการทำงานของกลุ่ม
        กำหนดคุณสมบัติสมาชิก ประชาสัมพันธ์การสมัครสมาชิก กำหนดวัน Knowledge Sharing 3 ครั้ง / ปี ครั้งละ 1-2 ชม.
ประเมินผลและสรุปผลการประชุม โดยมีประเด็นในการแลกเปลี่ยนคือ ปัญหาในการให้สารละลาย เทคนิคการเปิดเส้นให้
สารละลายได้สำเร็จ และขั้นตอนการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำส่วนปลายในทารกและเด็กเล็ก
 
กิจกรรม
 
องค์ความรู้ที่ได้รับ
        1. เทคนิคและอง๕์ความรู้ของพยาบาลแต่ละคนในการให้ IVF ในทารกและเด็กเล็ก
        2. การประกันจำนวนครั้งในการแทง IVF เด็ก
       3. ระบบ Consult แทงเด็ก (ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว 75 ราย)
        4. เทคนิคและกระบวนการทำกลุ่ม
       5. เทคนิคการเตรียมสื่อ เอกสาร และนำเสนอผลงาน
 
E-mail